Nya arter

I stort sett varje år utvidgas listan över fjärilar påträffade i Sverige. Antingen genom att arter upptäcks eller genom att någon art splittras i två eller fler arter. En genomgång av dessa publiceras varje år i Entomologisk tidskrift (ET) och på denna sida kommer vi att presentera alla nya arter så att man kan hålla sig uppdaterad. Alla uppgifter här är hämtade från de utmärkta genomgångarna i ET av Bengt Åke Bengtsson och Göran Palmquist.

Nya arter 2020

Carpatolechia fugacella
Carpatolechia fugacella
Bredvingad almkantmal
Eucosma albidulana
Eucosma albidulana
Sandklintsvecklare
Utetheisa pulchella
Utetheisa pulchella
Kattunspinnare

Nya arter 2019

Under 2019 utökades den svenska fjärilslistan med inte mindre än elva nya arter. På Öland hittade Bert Gustafsson minor på åkervinda av Stigmella freyella (åkervindedvärgmal). Jonas Waldeck fångade in två fjädermott söder om Malmö som visade sig vara Hellinsia inulae (luddkrisslemott). Mottet Sciota rhenella (svartbandat molnmott) observerades av flera personer på två olika lokaler på Gotland och det första fångades av Clas Källander. I Dalby i Skåne fångade Jonas Waldeck ett exemplar av Gelechia senticetella (sydlig enstäppmal) som är en sydeuropeisk art som spridit sig norrut med hjälp av trädgårdsväxter. Tuta absoluta (tomatmal) hade kommit med kvisttomater som inhandlades i Solna. Den sjätte och sista nya småfjärilen är den långväga migranten Spoladea recurvalis (spenatmott) som Jan-Olof Ördén fångade i en ljusfälla i Skåne. Isturgia arenacearia (sandängsmätare) är en migrant som obeserverades på två lokaler på Gotland (Källander, Källander, Ryrholm + Båtel Enekvist) och en på Öland (Per-Erik Betzholtz). Per-Erik Betzholtz fångade ytterligare två nya migranter på Öland nämligen Ascotis selenaria (stäpplavmätare) och Eublemma purpurina (praktmjölfly). Henrik Jeanson fann Caradrina kadenii (mörkringat lövfly) i Bergkvara i Småland. Till slut noterade Jesper Lind den långtflygande arten Leucania loreyi (migrantgräsfly) på Öland.

Stigmella freyella
Stigmella freyella
Åkervindedvärgmal
Hellinsia inulae
Hellinsia inulae
Luddkrisslefjädermott
Sciota rhenella
Sciota rhenella
Svartbandat molnmott
Gelechia senticetella
Gelechia senticetella
Sydlig enstäppmal
Isturgia arenacearia
Isturgia arenacearia
Sandängsmätare
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Stäpplavmätare
Eublemma purpurina
Eublemma purpurina
Praktmjölfly
Caradrina kadenii
Caradrina kadenii
Mörkringat lövfly
Leucania loreyi
Leucania loreyi
Migrantgräsfly

Nya arter 2018

Under 2018 utökades den svenska fjärilslistan med fyra arter. Magnus Wedelin hittade gnagspår och minor på naverlönn och kläckte fram fjärilar av arten Ectoedemia louisella (naverlönnsdvärgmal). Totalt noterades den på fyra lokaler i Skåne. Det var andra året i rad som en art knuten till detta träd adderades till den svenska fjärilslistan. Redan 2015 hade Magnus Wedelin noterat larvgångar i kardvädd och under 2018 kunde han genom att kläcka fram fjärilar konstatera att den vackra Cochylis roseana (kardväddsblomvecklare) har etablerat sig i Sverige. Ytterligare en ny vecklare noterades och det var Jonas Waldeck som fångade ett exemplar av Epinotia pusillana (silvergransbarrvecklare) i en ljusfälla. Till slut så noterades fyra exemplar på tre olika platser av stävmalen Scrobipalpa ocellatella (ögonsmåstävmal) där de två första fångades i ljusfälla av Hans Karlsson.

Scrobipalpa ocellatella
Scrobipalpa ocellatella
Ögonsmåstävmal
Ectoedemia louisella
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal
Epinotia pusillana
Epinotia pusillana
Silvergransbarrvecklare

Nya arter 2017

Under 2017 utökades den svenska fjärilslistan med fem arter. Pammene trauniana (naverlönnssolvecklare) fotograferades troligen redan 2015, men 2017 kunde Jonas Waldeck samla in exemplar i Skåne som bekräftade att denna art knuten till naverlönn finns i Sverige. Det har visat sig att den är väl spridd i södra Sverige och har troligen undgått upptäckt under några år. Den lilla nordamerikanska vecklaren Platynota stultana (paprikavecklare) kläcktes av Niklas Österberg från en paprika importerad från Spanien där den verkar ha etablerat sig. Mottet Diplopseustis perieresalis (guldpalmsmott) kommer ursprungligen från fjärran östern, Australien och Nya Zeeland. Den har sedan 2000 etablerat och spridit sig i Europa. Den fotograferades första gången 2014 av Stefan Lemurell men identifierades först 2016 och noterades igen av Gunnar Westling 2017. Dessutom har två nattflyn som är under spridning tagits för första gången i Sverige. Det var Noctua tertia (bronsbandfly) och Caradrina albina (stäpplövfly) som båda fångades i Clas Källander och Nils Ryrholms fällor. Båda dessa kan man förmoda kommer att rapporteras fler gånger framöver.

Pammene trauniana
Pammene trauniana
Naverlönnssolvecklare
Platynota stultana
Platynota stultana
Paprikavecklare
Caradrina albina
Caradrina albina
Stäpplövfly
Noctua tertia
Noctua tertia
Bronsbandfly

Nya arter 2016

Totalt nio nya arter har rapporterats varav två helt nya arter som har beskrivits. Nya etablerade arter är Bankesia conspurcatella (spräcklig säckspinnare) som upptäcktes av Melanie Karlsson i Lund och Bryotropha basaltinella (storfläckig mossmal) som upptäcktes av Patrik Hall i samma stad. (Fjärilar tycks ha en dragning åt universitetsstäder.) De två nybeskrivna arterna är Epinotia palmqvisti (fjällbjörksvecklare) och Coleophora proterella (förväxlad säckmal). Epinotia palmqvisti är beskriven av Hans Hellberg och Bengt Å. Bengtsson i ET Vol 137:3. Beskrivningen baseras på en hona och hane insamlade som larver av Hans Hellberg 1983 i Undersåker i Jämtland och kläckta på våren 1984. Coleophora proterella beskrevs också 2016 och är en systerart till Coleophora virgaureae. Båda lever på gullris och är spridda i stora delar av landet. Nattflyet Aedia funesta (sorgvindefly) fångades i en ljusfälla i Skåne som förmodad migrant. Arten håller på att sprida sig norrut så fler observationer och möjligen en etablering är att vänta. Pediasia luteella (ljusribbat gräsmott) finns nu definitivt på den svenska fjärilslistan sedan ett exemplar fångats i sydöstra Skåne. Även denna är på spridning norrut och en etablering i Sveriga är mycket möjlig. Cydalima perspectalis (buxbomsmott) sågs första gången 2016 i Skåne. Detta är en invasiv art från Sydostasien som spridit sig i Europa och som troligen kommer att naturaliseras också i Sverige. Paysandisia archon (palmfjäril) kommer från Sydamerika men har etablerat sig i Europa och noterades första gången i Sverige 2016. Till slut observerades den stora och eleganta asiatiska dagfjärilen Papilio memnon (mångformig riddarfjäril) och troligen rör det sig här om en rymling från en odling av tropiska fjärilar.

Bankesia conspurcatella
Bankesia conspurcatella
Fläckig säckspinnare
Coleophora proterella
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal
Bryotropha basaltinella
Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal
Epinotia palmqvisti
Epinotia palmqvisti
Fjällbjörksvecklare
Pediasia luteella
Pediasia luteella
Ljusribbat gräsmott
Aedia funesta
Aedia funesta
Sorgvindefly
Papilio memnon
Papilio memnon
Mångformig riddarfjäril

Nya arter 2015

Totalt sex arter lades till den svenska fjärilslistan. Av dessa var det dock bara två som sågs första gången, nämligen den förmodade migranten Udea fulvalis (brunt ängsmott) och Cosmopterix pulchrimella (väggörtsfransmal). Cosmopterix pulchrimella var högst troligen införd (med sköldpaddsfoder) och har knappast chans att etablera sig. Andra nya arter är Dichomeris derasella (slånnålmal) som Bert Gustavsson hittade ett exemplar från 1800-talet i NRM:s samlingar och likaså Catoptria conchella (gulbrunt gräsmott) där också konstaterats exemplar från 1800-talet hos NRM under arbetet med den nya katalogen. De två sista nya arterna är splittrade arter, Delplanqueia inscriptella (förväxlat timjansmott) samt den enda nya storfjärilen Synanthedon aurivillii (fjällglasvinge).

Catoptria conchella
Catoptria conchella
Gulbrunt gräsmott
Delplanqueia inscriptella
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott
Synanthedon aurivillii
Synanthedon aurivillii
Fjällglasvinge
Udea fulvalis
Udea fulvalis
Brunt ängsmott
Cosmopterix pulchrimella
Cosmopterix pulchrimella
Väggörtsfransmal

Nya arter 2014

Under året utökades den svenska fjärilslistan med endast en art. Det var Dryadaula caucasica, som fått det svenska namnet kaukasisk vedmal som först påträffades av Ronny Lindman i Oceanhamnen i Halmstad. Den flög där rikligt vid en timmertrave importerad från Baltikum eller Ryssland. Den noterades senare också vid en liknade trave i Uppland.

Dryadaula caucasica
Dryadaula caucasica
Kaukasisk vedmal

Nya arter 2013

Under året utökades den svenska fjärilslistan med totalt 8 arter och en avskrevs, Schrankia intermedialis, då den inte längre betraktas som en god art utan en hybrid. Bland de nya arterna är Pammene herrichiana (bokollonsolvecklare) resultatet av en splittring från tvillingarten Pammene fasciana, (ekollonsolvecklare). Oegoconia uralskella (klippförnamal) identifierad av Bengt Åke Bengtsson från exemplar insamlade 2011-2012 som visade sig tillhöra denna art och inte den allmänt spridda och mycket lika Oegoconia deauratella (vitbandad förnamal). Callisto insperatella (häggveckmal) och Platyptilia isodactyla (vattenståndsfjädermott) har båda varit eftersökta och väntade, och konstaterades 2013 vara bofasta i Sverige av Patrik Ekfeldt respektive Jan-Åke Jonsson. Även Eupithecia expallidata (blek malmätare) är med säkerhet bofast i Sverige. Dessa fem arter kan det vara en god idé att ge sig ut och leta efter på lämpliga platser. Övriga tre arter Eupithecia pulchellata (fingerborgsmalmätare), Aplasta ononaria (puktörnemätare) och Amphipyra livida (svart buskfly) är än så länge att betrakta som migranter.

Eupithecia pulchellata
Eupithecia pulchellata
Fingerborgsmalmätare
Eupithecia expallidata
Eupithecia expallidata
Blek malmätare
Aplasta ononaria
Aplasta ononaria
Puktörnemätare
Amphipyra livida
Amphipyra livida
Svart buskfly
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal
Pammene herrichiana
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Platyptilia isodactyla
Platyptilia isodactyla
Vattenståndsfjädermott