Arter med Gentiana pneumonanthe (Klockgentiana) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Stenoptilia pneumonanthes
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Phengaris alcon
Phengaris alcon
Alkonblåvinge