Anerastia Rotmott

1 Arter Detaljer
En karakteristisk art med just gulbruna framvingar med varierande mängd mörkare pudring i bakre delen bakom en ljus vingribba. Mycket långa palper riktade framåt gör att den påminner om gräsmott. Ofta ljusa ribbor också i bakre delen av framvingen.
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Vingbredd: 16-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila, Corynephorus, Festuca ovina