Foton av Anders Carlberg

Stratiomys chamaeleon
Stratiomys chamaeleon
Gulbukig jättevapenfluga
Syrphidae
Syrphidae
Blomflugor
Syrphidae
Syrphidae
Blomflugor
Brachyopa testacea
Brachyopa testacea
Gransavblomfluga
Brachyopa testacea
Brachyopa testacea
Gransavblomfluga
Brachyopa testacea
Brachyopa testacea
Gransavblomfluga
Brachyopa testacea
Brachyopa testacea
Gransavblomfluga
Neoascia podagrica
Neoascia podagrica
Stranddvärgblomfluga
Neoascia tenur
Neoascia tenur
Kärrdvärgblomfluga
Sphegina sibirica
Sphegina sibirica
Sibirisk midjeblomfluga
Sphegina sibirica
Sphegina sibirica
Sibirisk midjeblomfluga
Anasimyia interpuncta
Anasimyia interpuncta
Tidig dammblomfluga
Anasimyia interpuncta
Anasimyia interpuncta
Tidig dammblomfluga
Anasimyia interpuncta
Anasimyia interpuncta
Tidig dammblomfluga
Anasimyia lineata
Anasimyia lineata
Långnosig dammblomfluga
Anasimyia lineata
Anasimyia lineata
Långnosig dammblomfluga
Anasimyia lineata
Anasimyia lineata
Långnosig dammblomfluga
Anasimyia transfuga
Anasimyia transfuga
Jämnbred dammblomfluga
Anasimyia transfuga
Anasimyia transfuga
Jämnbred dammblomfluga
Eristalis anthophorina
Eristalis anthophorina
Strandslamfluga
Eristalis interrupta
Eristalis interrupta
Fältslamfluga
Eristalis interrupta
Eristalis interrupta
Fältslamfluga
Eristalis interrupta
Eristalis interrupta
Fältslamfluga
Eristalis intricaria
Eristalis intricaria
Mörk slamfluga
Eristalis intricaria
Eristalis intricaria
Mörk slamfluga
Eristalis intricaria
Eristalis intricaria
Mörk slamfluga
Eristalis intricaria
Eristalis intricaria
Mörk slamfluga
Eristalis lineata
Eristalis lineata
Hagslamfluga
Eristalis lineata
Eristalis lineata
Hagslamfluga
Eristalis lineata
Eristalis lineata
Hagslamfluga
Eristalis pertinax
Eristalis pertinax
Gulfotad slamfluga
Eristalis pertinax
Eristalis pertinax
Gulfotad slamfluga
Eristalis pertinax
Eristalis pertinax
Gulfotad slamfluga
Eristalis pertinax
Eristalis pertinax
Gulfotad slamfluga
Eristalis picea
Eristalis picea
Vårslamfluga
Eristalis picea
Eristalis picea
Vårslamfluga
Eristalis picea
Eristalis picea
Vårslamfluga
Eristalis tenax
Eristalis tenax
Storslamfluga
Eristalis tenax
Eristalis tenax
Storslamfluga
Eristalis tenax
Eristalis tenax
Storslamfluga
Eristalis tenax
Eristalis tenax
Storslamfluga
Eristalis tenax
Eristalis tenax
Storslamfluga
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Helophilus hybridus
Helophilus hybridus
Större kärrblomfluga
Helophilus pendulus
Helophilus pendulus
Pendelblomfluga
Helophilus trivittatus
Helophilus trivittatus
Ljus kärrblomfluga
Myathropa florea
Myathropa florea
Dödskallefluga
Myathropa florea
Myathropa florea
Dödskallefluga
Myathropa florea
Myathropa florea
Dödskallefluga
Myathropa florea
Myathropa florea
Dödskallefluga
Parhelophilus versicolor
Parhelophilus versicolor
Gul strandblomfluga
Parhelophilus versicolor
Parhelophilus versicolor
Gul strandblomfluga
Sericomyia lappona
Sericomyia lappona
Lapptorvblomfluga
Sericomyia lappona
Sericomyia lappona
Lapptorvblomfluga
Sericomyia nigra
Sericomyia nigra
Svart torvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Ljungtorvblomfluga
Merodon equestris
Merodon equestris
Bred narcissblomfluga
Merodon equestris
Merodon equestris
Bred narcissblomfluga
Pipiza austriaca
Pipiza austriaca
Klubbgallblomfluga
Pipiza quadrimaculata
Pipiza quadrimaculata
Fyrfläckig gallblomfluga
Pipiza quadrimaculata
Pipiza quadrimaculata
Fyrfläckig gallblomfluga
Cheilosia
Cheilosia
Örtblomflugor
Cheilosia
Cheilosia
Örtblomflugor
Cheilosia
Cheilosia
Örtblomflugor
Cheilosia albitarsis
Cheilosia albitarsis
Smörblomfluga
Cheilosia grossa
Cheilosia grossa
Vägtistelblomfluga
Cheilosia grossa
Cheilosia grossa
Vägtistelblomfluga
Cheilosia illustrata
Cheilosia illustrata
Brokig örtblomfluga
Cheilosia illustrata
Cheilosia illustrata
Brokig örtblomfluga
Cheilosia pagana
Cheilosia pagana
Hundkäxblomfluga
Cheilosia pagana
Cheilosia pagana
Hundkäxblomfluga
Cheilosia pagana
Cheilosia pagana
Hundkäxblomfluga
Cheilosia variabilis
Cheilosia variabilis
Mustaschblomfluga
Cheilosia variabilis
Cheilosia variabilis
Mustaschblomfluga
Cheilosia variabilis
Cheilosia variabilis
Mustaschblomfluga
Cheilosia variabilis
Cheilosia variabilis
Mustaschblomfluga
Ferdinandea cuprea
Ferdinandea cuprea
Savguldblomfluga
Ferdinandea cuprea
Ferdinandea cuprea
Savguldblomfluga
Rhingia borealis
Rhingia borealis
Skogsnäbbfluga
Rhingia borealis
Rhingia borealis
Skogsnäbbfluga
Rhingia campestris
Rhingia campestris
Ängsnäbbfluga
Volucella bombylans
Volucella bombylans
Humleblomfluga
Volucella bombylans
Volucella bombylans
Humleblomfluga
Volucella inanis
Volucella inanis
Bålgetingblomfluga
Volucella inanis
Volucella inanis
Bålgetingblomfluga
Volucella inanis
Volucella inanis
Bålgetingblomfluga
Volucella inanis
Volucella inanis
Bålgetingblomfluga
Volucella inanis
Volucella inanis
Bålgetingblomfluga
Volucella pellucens
Volucella pellucens
Fönsterblomfluga
Volucella pellucens
Volucella pellucens
Fönsterblomfluga
Volucella pellucens
Volucella pellucens
Fönsterblomfluga
Volucella pellucens
Volucella pellucens
Fönsterblomfluga
Brachypalpoides lentus
Brachypalpoides lentus
Röd mulmblomfluga
Brachypalpoides lentus
Brachypalpoides lentus
Röd mulmblomfluga
Brachypalpus laphriformis
Brachypalpus laphriformis
Brun mulmblomfluga
Brachypalpus laphriformis
Brachypalpus laphriformis
Brun mulmblomfluga
Chalcosyrphus valgus
Chalcosyrphus valgus
Rödbent mulmblomfluga
Criorhina asilica
Criorhina asilica
Hallonblomfluga
Criorhina asilica
Criorhina asilica
Hallonblomfluga
Criorhina asilica
Criorhina asilica
Hallonblomfluga
Pocota personata
Pocota personata
Jordhumlefluga
Pocota personata
Pocota personata
Jordhumlefluga
Spilomyia diophthalma
Spilomyia diophthalma
Gulfotad trädblomfluga
Spilomyia diophthalma
Spilomyia diophthalma
Gulfotad trädblomfluga
Spilomyia diophthalma
Spilomyia diophthalma
Gulfotad trädblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Syritta pipiens
Syritta pipiens
Kompostblomfluga
Temnostoma bombylans
Temnostoma bombylans
Ängstigerfluga
Temnostoma bombylans
Temnostoma bombylans
Ängstigerfluga
Temnostoma bombylans
Temnostoma bombylans
Ängstigerfluga
Temnostoma vespiforme
Temnostoma vespiforme
Getinglik tigerfluga
Temnostoma vespiforme
Temnostoma vespiforme
Getinglik tigerfluga
Temnostoma vespiforme
Temnostoma vespiforme
Getinglik tigerfluga
Xylota ignava
Xylota ignava
Röd vedblomfluga
Xylota ignava
Xylota ignava
Röd vedblomfluga
Xylota ignava
Xylota ignava
Röd vedblomfluga
Xylota jakutorum
Xylota jakutorum
Barrvedblomfluga
Xylota jakutorum
Xylota jakutorum
Barrvedblomfluga
Xylota segnis
Xylota segnis
Lövvedblomfluga
Xylota sylvarum
Xylota sylvarum
Guldvedblomfluga
Xylota sylvarum
Xylota sylvarum
Guldvedblomfluga
Xylota sylvarum
Xylota sylvarum
Guldvedblomfluga
Xylota sylvarum
Xylota sylvarum
Guldvedblomfluga
Microdon miki
Microdon miki
Stackmyreblomfluga
Microdon miki
Microdon miki
Stackmyreblomfluga
Microdon mutabilis
Microdon mutabilis
Slavmyreblomfluga
Microdon mutabilis
Microdon mutabilis
Slavmyreblomfluga
Baccha elongata
Baccha elongata
Nålblomfluga
Baccha elongata
Baccha elongata
Nålblomfluga
Baccha elongata
Baccha elongata
Nålblomfluga
Baccha elongata
Baccha elongata
Nålblomfluga
Chrysotoxum arcuatum
Chrysotoxum arcuatum
Välvd getingfluga
Chrysotoxum arcuatum
Chrysotoxum arcuatum
Välvd getingfluga
Chrysotoxum arcuatum
Chrysotoxum arcuatum
Välvd getingfluga
Chrysotoxum arcuatum
Chrysotoxum arcuatum
Välvd getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum bicinctum
Chrysotoxum bicinctum
Tvåbandad getingfluga
Chrysotoxum fasciolatum
Chrysotoxum fasciolatum
Större getingfluga
Chrysotoxum fasciolatum
Chrysotoxum fasciolatum
Större getingfluga
Chrysotoxum fasciolatum
Chrysotoxum fasciolatum
Större getingfluga
Chrysotoxum fasciolatum
Chrysotoxum fasciolatum
Större getingfluga
Chrysotoxum fasciolatum
Chrysotoxum fasciolatum
Större getingfluga
Chrysotoxum festivum
Chrysotoxum festivum
Ängsgetingfluga
Chrysotoxum festivum
Chrysotoxum festivum
Ängsgetingfluga
Chrysotoxum festivum
Chrysotoxum festivum
Ängsgetingfluga
Melanostoma scalare
Melanostoma scalare
Lång gräsblomfluga
Melanostoma scalare
Melanostoma scalare
Lång gräsblomfluga
Platycheirus
Platycheirus
Fotblomflugor
Platycheirus
Platycheirus
Fotblomflugor
Platycheirus
Platycheirus
Fotblomflugor
Platycheirus
Platycheirus
Fotblomflugor
Platycheirus
Platycheirus
Fotblomflugor
Platycheirus
Platycheirus
Fotblomflugor
Platycheirus albimanus
Platycheirus albimanus
Silverfotblomfluga
Platycheirus albimanus
Platycheirus albimanus
Silverfotblomfluga
Platycheirus albimanus
Platycheirus albimanus
Silverfotblomfluga
Platycheirus albimanus
Platycheirus albimanus
Silverfotblomfluga
Platycheirus albimanus
Platycheirus albimanus
Silverfotblomfluga
Platycheirus scambus
Platycheirus scambus
Sumpfotblomfluga
Platycheirus scambus
Platycheirus scambus
Sumpfotblomfluga
Dasysyrphus hilaris
Dasysyrphus hilaris
Gul skogsblomfluga