Foton av Weine Erlandsson

Mythimna vitellina
Mythimna vitellina
Äggult gräsfly