Foton av Lena Wennersten

Opigena polygona
Opigena polygona
Vinkeljordfly