Arter i taxat Gymnosoma

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Gymnosoma dolycoridis 2340800
Gymnosoma nudifrons 2340900
Gymnosoma clavatum 2341000